top of page
กรมโยธาธิการและผังเมือง.png

โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจศึกษาออกแบบ

รายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดสตูล

โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดสตูล เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น คันป้องกันน้ำท่วม ถนน ท่อระบายน้ำ คลองระบายน้ำ คลองชลศาสตร์ (ประตูน้ำ สถานีสูบน้ำ) เป็นต้น ให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินของพื้นที่ชุมชน และเพื่อแก้ไขปัญหาภาพรวมของพื้นที่ชุมชนที่เป็นเร่งด่วนของจังหวัดสตูลให้สอดคล้องและประสานกับแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระดับลุ่มน้ำโดยระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาอื่น ๆ ที่จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลและพื้นที่ชุมชนต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 5 พื้นที่ ประกอบด้วย

  1. เทศบาลเมืองสตูล และชุมชนต่อเนื่อง 

  2. เทศบาลตำบลคลองขุด และชุมชนต่อเนื่อง 

  3. เทศบาลตำบลฉลุง และชุมชนต่อเนื่อง 

  4. เทศบาลตำบลควนโดน และชุมชนต่อเนื่อง

  5. เทศบาลตำบลกำแพง และชุมชุนต่อเนื่อง


H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจศึกษาออกแบบรายละเอียดของโครงการ

เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง

bottom of page