top of page

ลูกค้าของ H2O

H2O ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ในการเป็นที่ปรึกษาในงานโครงการต่างๆ เป็นเวลากว่า 10 ปี 

กรมโยธาธิการและผังเมือง.png
RID.png
กรุงเทพมหานคร.jpg
Logodwr.png

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมชลประทาน

กรุงเทพมหานคร

กรมทรัพยากรน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค-300x300.jpg
นิคมุตสาหกรรม TFD.png
เทศบาลนครเจ้าพระยา.png
นิคมุตสาหกรรม.jpg

การประปาส่วนภูมิภาค

เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์

นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

นิคมุตสาหกรรมปิ่นทอง.png

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล.png
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ.gif

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ภาคตะวันออก

บริษัท ไทคอน

อินดัสเตรียล คอนเนคชั่น จำกัด

bottom of page