top of page

ลูกค้าของ H2O

H2O ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ในการเป็นที่ปรึกษาในงานโครงการต่างๆ เป็นเวลากว่า 10 ปี 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
RID กรมชลประทาน
กรุงเทพมหานคร BMA
กรมทรัพยากรน้ำ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมชลประทาน

กรุงเทพมหานคร

กรมทรัพยากรน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค
นิคมุตสาหกรรม TFD.png
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
นิคมุตสาหกรรมอมตะนคร

การประปาส่วนภูมิภาค

เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์

นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

นิคมุตสาหกรรมปิ่นทอง

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) East Water

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ภาคตะวันออก

บริษัท ไทคอน

อินดัสเตรียล คอนเนคชั่น จำกัด

bottom of page