top of page
RID.png

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม    อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

เจ้าของโครงการ :  กรมชลประทาน

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม    อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) ที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและของทุกภาคส่วน โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 


อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม ตั้งอยู่ที่บ้านสุวรรณ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 13.58 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งให้ให้พื้นที่ชลประทานรวม 6,392 ไร่  เป็นเขื่อนดินถมชนิดแบ่งส่วน มีความยาวสันเขื่อน 1,795 เมตร ความสูงเขื่อน 27.00 เมตร

 

H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ

bottom of page