top of page
กรมโยธาธิการและผังเมือง.png

โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล

เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) ระบบคมนาคมขนส่ง 2) ระบบน้ำอุปโภคและบริโภค 3) ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 4) ระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำ 5) ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยของพื้นที่ดำเนินการ 6) ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของพื้นที่ดำเนินการ และ 7) ระบบงานสนับสนุนอื่น ๆ เช่น งานปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน อาคาร ภูมิทัศน์ ที่สอดคล้อง เหมาะสมกับอัตลักษณ์และความต้องการของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ตามผังเมืองสตูล พื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนำแพง พื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนฉลุง และพื้นที่ต่อเนื่อง

H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของโครงการ

bottom of page