top of page
RID.png

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

เจ้าของโครงการ :  กรมชลประทาน

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน เป็นโครงการขนาดกลาง ที่ก่อสร้างเฉพาะหัวงานอ่างเก็บน้ำ เก็บกักน้ำท่าในลำน้ำแม่จาง ระบบส่งน้ำชลประทานโดยท่อส่งน้ำและระบบเหมืองฝายที่มีอยู่ในปัจจุบันทำหน้าที่กระจายน้ำเข้าสู่แปลงนา พื้นที่อ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง (ตอนขุน) และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา


อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน  ตั้งอยู่ที่บ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 1.14 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งให้ให้พื้นที่ชลประทานฤดูฝน 1,190 ไร่ ฤดูแล้ง 595 ไร่ เป็นเขื่อนดินถมชนิดแบ่งส่วน มีความยาวสันเขื่อน 85 เมตร ความสูงเขื่อน 23 เมตร


H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ

bottom of page