top of page
RID.png

โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ :  กรมชลประทาน

โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก


(1)    โครงการพัฒนาระบบชลประทาน บริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา (สถานีสูบน้ำคลองแสงพร้อมระบบส่งน้ำ) มีการก่อสร้างอาคารทดน้ำในคลองแสงชนิดฝายทดน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่บริเวณด้านท้ายน้ำของเขื่อนรัชชประภา ระยะทางตามลำน้ำคลองแสงประมาณ 6,300 เมตร อยู่ในเขตบ้านหน้าเขา ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตำแหน่งดังกล่าวมี ระยะทางระหว่าง ตลิ่งซ้าย-ตลิ่งขวา ประมาณ 93 เมตร ระดับท้องคลอง +4.70 ม.(รทก.)


(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง เป็นการก่อสร้าง อาคารทดน้ำในคลองพุมดวงชนิดฝายทดน้ำแบบบานพับได้ พร้อมสะพานคอนกรีต กว้าง 8 ม.ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสถานีสูบน้ำ ในเขตบ้านหนองเตียน ตำบลบางงอน ห่างจากสถานีสูบน้ำมาทางด้านท้ายน้ำ 2,685 เมตร โดยตำแหน่งดังกล่าวมีระยะทางระหว่าง ตลิ่งซ้าย-ตลิ่งขวา ประมาณ 140 เมตร ระดับท้องคลอง -1.50 ม.(รทก.)


พื้นที่ศึกษาอยู่ในเขต อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 41,700 ไร่ ในเขตพื้นที่จำนวน 18 หมู่บ้าน 12 ชุมชน 3 ตำบล มีจำนวนบ้านรวมทั้งสิ้น 2,490 ครัวเรือน โดยมีท่อส่งน้ำ 2 สายหลัง คือ LMP และ RMP รวมความยาวประมาณ 20.7 กิโลเมตร


H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

bottom of page