top of page
RID.png

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง

เจ้าของโครงการ :  กรมชลประทาน

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง หัวงานตั้งอยู่บ้านเหมืองตะกั่ว หมู่ 1 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จัดเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ประกอบด้วย หัวงานเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำชลประทาน และพื้นที่รับประโยชน์ พร้อมปรับปรุงฝายเดิม

 

ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 10.14 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งให้ให้พื้นที่ชลประทานฤดูฝน 11,600 ไร่ ฤดูแล้ง 2,600 ไร่ เป็นเขื่อนดินถมชนิดแบ่งส่วน มีความยาวสันเขื่อน 474 เมตร ความสูงเขื่อน 48 เมตร


H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ

bottom of page