top of page
กรมโยธาธิการและผังเมือง.png

โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ 1 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ 1 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ 1 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีระบบระบายน้ำ อาคารชลศาสตร์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ

bottom of page