top of page
RID.png

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เจ้าของโครงการ :  กรมชลประทาน

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ   ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา หัวงานตั้งอยู่ที่ บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 5.73 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเขื่อนดินถมชนิดแบ่งส่วน มีความยาวสันเขื่อน 407 เมตร ความสูงเขื่อน 37 เมตร

โครงการมีพื้นที่รับประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ครอบคลุม ต.โคกเจริญ และ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา ประมาณ 6,350 ไร่ ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูฝน 5,200 ไร่ ช่วงฤดูแล้ง 1,500 ไร่ และส่งน้ำให้ด้านการอุปโภคบริโภค ครอบคลุม ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 50,000  ลูกบาศก์เมตร/ปี


H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ

bottom of page