top of page
RID.png

โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เจ้าของโครงการ :  กรมชลประทาน

โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย (1) โครงการอาคารบังคับน้ำฝายท่าหลวงบน เป็นฝายทดน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งบานระบายแบบบานพับได้ มีความจุที่ระดับเก็บกัก 3.38 ล้าน ลบ.ม. มีความยาวสันฝาย 50 เมตร สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่รับประโยชน์ตามลำน้ำประมาณ 7,400 ไร่  และ (2) โครงการอาคารบังคับน้ำฝายบ้านแตงเม เป็นฝายทดน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งบานระบายแบบบานพับได้ มีความจุที่ระดับเก็บกัก 2.53 ล้าน ลบ.ม. มีความยาวสันฝาย 45 เมตร สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่รับประโยชน์ตามลำน้ำประมาณ 4,980 ไร่ 

 

H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ

bottom of page