top of page
RID.png

โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ :  กรมชลประทาน

โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานแผนหลัก (Master Plan) ศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) จากการจัดลำดับความสำคัญจากผลการศึกษาแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งเพื่อศึกษาและจัดทำรายงาน Environmental Checklist และแผนอนุรักษ์และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยผลการศึกษา พบว่า มี 3 โครงการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีความเหมาะสม ประกอบด้วย 
1)    โครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำ พื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2)    โครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำ พื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 
3)    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอพุนพิน และอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

bottom of page