top of page
กรมโยธาธิการและผังเมือง.png

โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนบางศรีเมือง ระยะที่ 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนบางศรีเมือง ระยะที่ 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นการควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างของโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางศรีเมือง ระยะที่ 2  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับงบประมาณปี 2563-2565 โดยมีคันป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ อาคารชลศาสตร์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ

เจ้าของโครงการ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง

bottom of page