top of page
กรมโยธาธิการและผังเมือง.png

โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชุนท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าของโครงการ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ชุมชุนท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับงบประมาณปี 2563-2565 โดยมีระบบระบายน้ำ อาคารชลศาสตร์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ

bottom of page