top of page
กรมโยธาธิการและผังเมือง.png

โครงการควบคุมงานก่อสร้างเพื่อเสริมประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าของโครงการ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการควบคุมงานก่อสร้างเพื่อเสริมประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างของโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคันป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ อาคารชลศาสตร์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ

bottom of page