top of page
RID.png

โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำห้วยน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย

เจ้าของโครงการ :  กรมชลประทาน

โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำห้วยน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแผนหลัก (Master Plan) การพัฒนาลุ่มน้ำห้วยน้ำโสม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย เพื่อกำหนดแนวทางของแผนการพัฒนาแหล่งน้ำที่ให้ประสิทธิผลที่ดีในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรรวมถึงระบบการกระจายน้ำในพื้นที่โครงการ บรรเทาปัญหาอุทกภัย มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ และเพื่อศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ของโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีความสำคัญเร่งด่วน ซึ่งมุ่งเน้นในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและขาดแคลนน้ำ การพัฒนาลุ่มน้ำและพื้นที่ชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจและออกแบบเบื้องต้น 


ลุ่มน้ำห้วยน้ำโสม มีพื้นที่ประมาณ 1,060.51 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ต้นน้ำห้วยน้ำโสมอยู่บริเวณตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บริเวณตำบลแก้งไก่ และตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ความยาวลำน้ำตามลำน้ำห้วยน้ำโสมประมาณ 116 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยน้ำโสมมีปริมาณฝนตกสะสมเฉลี่ยประมาณ 1,486.6 มิลลิเมตรต่อปี เกิดเป็นน้ำท่าในลุ่มน้ำประมาณ 353.52 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี


พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำโสม มีพื้นที่เขตการปกครองที่เกี่ยวข้อง 18 ตำบล 4 อำเภอ ในเขต 2 จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยมีพื้นที่ในเขตจังหวัดอุดรธานีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 91 (ประมาณ 968 ตร.กม.) และในเขตจังหวัดหนองคาย ร้อยละ 9 (ประมาณ 90 ตร.กม.)


H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

bottom of page