top of page
RID.png

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ โดยอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 


อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานโดยระบบท่อส่งน้ำ มีความจุที่ระดับเก็บกัก 10.00 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเขื่อนดินประเภทแบ่งโซน (Zoned-Earth Dam) ความกว้างสันเขื่อน 10.00 เมตร ความยาวเขื่อน 1,005.00 เมตร ความสูงเขื่อน 36.00 เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 9,000 ไร่ 

H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

เจ้าของโครงการ :  กรมชลประทาน

bottom of page