top of page
images.png

โครงการปรับปรุงเขื่อนริมตลิ่งและอาคารประกอบบริเวณสถานทูตฝรั่งเศส

โครงการปรับปรุงเขื่อนริมตลิ่งและอาคารประกอบบริเวณสถานทูตฝรั่งเศส เป็นการปรับปรุงเขื่อนริมตลิ่ง ระเบียงศาลา และท่าเรือของสถานทูตฝรั่งเศส เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความมั่งคงแข็งแรง สวยงาม รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามายังพื้นที่สถานทูตฯ โดยมีขอบเขตงานหลัก ประกอบด้วย การสำรวจและออกแบบรายละเอียด การจัดทำแบบรายละเอียด การประมาณราคา การคัดเลือกและประเมินผู้รับจ้าง ร่วมทั้งบริหารงานก่อสร้างโครงการจนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบโครงการให้สถานทูตฝรั่งเศส 
 

H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สำรวจ ออกแบบรายละเอียดพร้อมทั้งบริหารโครงการก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ :  สถานทูตฝรั่งเศส

bottom of page