top of page
กรมโยธาธิการและผังเมือง.png

โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกระบี่ ระยะที่ 1 จังหวัดกระบี่

เจ้าของโครงการ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกระบี่ระยะที่ 1 จังหวัดกระบี่ เป็นการควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกระบี่ ระยะที่ 1 จังหวัดกระบี่ ในปีงบประมาณ 2564-2566 โดยมีคันป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ อาคารชลศาสตร์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ

bottom of page