top of page

โครงการในปัจจุบัน (Under Study Project)

น้ำท่วมนคร.jpg

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (2561)

สถานีที่ตั้ง       

พื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่ชุมชนเมืองทุ่งสง  พื้นที่ชุมชนเมืองปากพนัง พื้นที่ชุมชนเมืองขนอม และพื้นที่ต่อเนื่อง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน       

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน     

งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด (Feasibility Study & Detail Design)

รายละเอียดงาน 

กำหนดแผนแม่บทหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และศึกษาความเป็นไปได้ของ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนแม่บท พร้อมสำรวจและออกแบบรายละเอียด(Detail Design) ของงานโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการสตูล.jpg

งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดสตูล (2561)

สถานีที่ตั้ง       

เทศบาลเมืองสตูล  เทศบาลตำบลคลองขุด เทศบาลตำบลฉลุง  เทศบาลตำบลควนโดน เทศบาลตำบลกำแพง และชุมชุนต่อเนื่อง จ.สตูล

เจ้าของงาน       

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน     

งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด (Feasibility Study & Detail Design)

รายละเอียดงาน 

วางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น คันป้องกันน้ำท่วม ถนน  ท่อระบายน้ำ คลองระบายน้ำ คลองชลศาสตร์ (ประตูน้ำ, สถานีสูบน้ำ) เป็นต้น ให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินของพื้นที่ชุมชน เพื่อเป็นการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ และเพื่อแก้ไขปัญหาภาพรวมของพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดสตูลให้สอดคล้องและสอดประสานกับแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระดับลุ่มน้ำ โดยระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาอื่นๆ ที่จำเป็นจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเทศบาลและพื้นที่ชุมชนต่อเนื่อง

ปตร.ตรัง.jpg

โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง (2561)

สถานีที่ตั้ง       

พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง (2509) มีเขตการปกครอง 73 ตำบล 11 อำเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอนาบอน ทุ่งสง และบางขันของจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอลำทับของจังหวัดกระบี่ อำเภอห้วยยอด วังวิเศษ รัษฎา เมืองตรัง สิเกา กันตัง และอำเภอนาโยง ของจังหวัดตรัง 

เจ้าของงาน       

กรมชลประทาน

ประเภทงาน     

งานศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงาน 

เพื่อศึกษาความเหมาะสม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการห้วยบ้านพุ่ม.jpg

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (2561) 

สถานีที่ตั้ง       

บ้านสุวรรณ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน       

กรมชลประทาน

ประเภทงาน     

งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)

รายละเอียดงาน 

จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและของทุกภาคส่วน

โครงการแม่จาง.jpg

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (2561) 

สถานีที่ตั้ง       

ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เจ้าของงาน       

กรมชลประทาน

ประเภทงาน     

งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)

รายละเอียดงาน 

จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและของทุกภาคส่วน

โครงการรัชชประภา.jpg

โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2562) 

สถานีที่ตั้ง       

ลุ่มน้ำคลองพระแสง ลุ่มน้ำคลองสก ลุ่มน้ำคลองพุมดวงตอนล่างและลุ่มน้ำแม่น้ำตาปีตอนล่าง จ.สุราษฎรธานี 

เจ้าของงาน       

กรมชลประทาน

ประเภทงาน     

งานศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงาน 

จัดทำรายงานแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำและการบริหารจัดการลุ่มน้ำ จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) โครงการที่ได้จัดลำดับความสำคัญจากผลการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ ศึกษาทบทวนโครงการพัฒนาตาปี-พุมดวงและความเหมาะสมอาคารทดน้ำหน้าสถานีสูบน้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายของโครงการ พร้อมดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองสตูล.jpg

งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล (2562) 

สถานีที่ตั้ง       

พื้นที่ตามผังเมืองสตูล พื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนกำแพง พื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนฉลุง และพื้นที่ต่อเนื่อง จ.สตูล

เจ้าของงาน       

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน     

งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด

รายละเอียดงาน 

ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่มีอยู่เดิมและแผนงานการพัฒนาของพื้นที่ชุมชนจังหวัดสตูล และกำหนดแผนแม่บทหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนแม่บทที่กำหนดและสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ของงานโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

โครงการควบคุมงานทุ่งสง.jpg

โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ 1 อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช (2562) 

สถานีที่ตั้ง       

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และชุมชนต่อเนื่อง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เจ้าของงาน       

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน     

งานควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management & Supervision)

รายละเอียดงาน 

ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
ทุ่งสง ระยะที่ 1 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ 1 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับงบประมาณปี 2562-2564  

โครงการเหมืองตะกั่ว.jpg

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง (2562)

สถานีที่ตั้ง       

บ้านเหมืองตะกั่ว หมู่ 1 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน       

กรมชลประทาน

ประเภทงาน     

งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

รายละเอียดงาน 

จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)   และจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทบทวนโครงการในการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและของทุกภาคส่วน โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 

bottom of page