top of page

ผลงานที่ผ่านมาของ H2O

2555_โครงการวางผัง2.jpg

โครงการวางผังพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมปรับปรุง

สภาพแวดล้อม พื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ปี พ.ศ.2555)

สถานีที่ตั้ง 

เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เจ้าของงาน

เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน 

งานวางผังพัฒนา

รายละเอียดงาน

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อม

2559-ปลักปลิง จะนะ.jpg

โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา (ปี พ.ศ.2559)

สถานีที่ตั้ง 

อำเภอนาทวีและอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เจ้าของงาน

กรมชลประทาน

ประเภทงาน

โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงาน

พื้นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2559-ประปา2.jpg

โครงการศึกษาผลิตน้ำทั่วประเทศ (Water Cluster) เพื่อจัดทำแผนหลักและศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน กรณีพื้นที่ 16 จังหวัด (ปี พ.ศ.2559)

สถานีที่ตั้ง

พื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี  อ่างทอง สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา
เจ้าของงาน 

การประปาส่วนภูมิภาค

ประเภทงาน

งานจัดทำแผนหลักและศึกษาความเหมาะสม

รายละเอียดงาน

ศึกษาผลิตน้ำทั่วประเทศให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการ กปภ.สาขา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะเวลา 10 20 และ 25 ปี

2560-สุรินทร์2.jpg

โครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องน้ำน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนหลัก จังหวัดสุรินทร์ (ปี พ.ศ.2560)

สถานีที่ตั้ง

จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ทม.สุรินทร์ ทต.กังแอน ทต.ท่าตูม อบต.ณรงค์ และ ทต.สำโรงทาบ
เจ้าของงาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน

วางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอียดงาน

ศึกษาความเหมาะสมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 5 พื้นที่

2559-ประปาหมู่บ้าน.jpg

โครงการออกแบบแหล่งน้ำชุมชนเพื่อหาน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้านและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา (ปี พ.ศ.2559)

สถานีที่ตั้ง

พื้นที่ทั่วประเทศ รวมจำนวน 4,846 หมู่บ้าน
เจ้าของงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทงาน

ศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด

รายละเอียดงาน 

โครงการสำรวจเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้

2560-ผังเมือง กทม.jpg

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (จ้างที่ปรึกษากำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร) (ปี พ.ศ.2560)

สถานีที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต
เจ้าของงาน

กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน

งานจัดทำผังเมืองรวม

รายละเอียดงาน

กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่และมาตรฐานการวางผังเมืองที่เหมาะสม

bottom of page