top of page
กรมโยธาธิการและผังเมือง.png

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐานมีความเป็นระเบียบสวยงาม โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 4 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่ชุมชนเมืองทุ่งสง พื้นที่ชุมชนเมืองปากพนัง และพื้นที่ชุมชนเมืองขนอม

H2O consult ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของโครงการ

bottom of page