top of page

ในช่วงเช้าวันที่ 4 มิ.ย.63 กรมชลประทานได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ ดำเนินการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ณ. วัดสุวรรณราษฎร์ ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โดยกลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ ได้รับเกียรติจากนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการกล่าวเปิดและรับฟังบรรยายการสรุปผลการศึกษาโครงการฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 162 คน

H2O จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 

H2O จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล 

ในช่วงบ่ายวันที่ 29 ม.ค.63 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท    เอช ทู โอ คอนซัลท์ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยกลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากนายประคอง ชูนวล โยธาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 75 คน

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เทศบาลตำบลคลองขุด) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล   

ในช่วงบ่ายวันที่ 3 ต.ค.62  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา รัฐประชาร่วมใจ หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาโครงการ โดยกลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากนางสาวพรรณี เพชรบุรี ตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการและองค์ประกอบโครงการ ประมาณ 70 คน

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เทศบาลเมืองสตูล) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล   

ในช่วงเช้าวันที่ 3 ต.ค.62 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาโครงการ โดยกลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากนางสาวพรรณี เพชรบุรี ปลัดอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการและองค์ประกอบโครงการ ประมาณ 95 คน

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เทศบาลตำบลควนโดน) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล   

ในช่วงบ่าย วันที่ 2 ต.ค.62 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล ณ ห้องอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านควนโดนใน เทศบาลตำบลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์ ศิริกุล ปลัดอำเภอควนโดน เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการและองค์ประกอบโครงการ ประมาณ 60 คน

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เทศบาลตำบลฉลุง) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล  

ในช่วงเช้า วันที่ 2 ต.ค.62 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฉลุง เทศบาลตำบลฉลุง อ.เมือง จ.สตูล เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวพรรณี เพชรบุรี ปลัดอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการและองค์ประกอบโครงการ ประมาณ 65 คน

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เทศบาลตำบลกำแพง) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล  

1 ต.ค.62 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล ณ.อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายฮารง วาโด ปลัดอำเภอละงู เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการและองค์ประกอบโครงการ ประมาณ 70 คน

H2O นำเสนอการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกและ    ด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 

2 ก.ย.62 สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด และบริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด นำเสนอการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารสำนักผังเมือง และผู้แทนจากสำนักงานเขตมีนบุรี คลองสามวา ลาดกระบัง และหนองจอกเข้าร่วมประชุม

H2O จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูน้ำระบายน้ำแม่น้ำตรัง

14 ส.ค.62 กรมชลประทานได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูน้ำระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง เพื่อนำเสนอร่างรายงานการศึกษาโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษามาร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการศึกษาโครงการและองค์ประกอบโครงการ ประมาณ 200 คน

H2ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด พัทลุง (กรมชลประทาน)  

13 ส.ค.62 กรมชลประทาน โดย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด โดยนาย    กาจวิศว์ กล้าหาญ กรรมการผู้จัดการ ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด พัทลุง ณ.กรมชลประทาน สามเสน

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดสตูล (พื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด ทต.ควนโดน และเทศบาลตำบลกำแพง)  

4-5 เม.ย.62 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดสตูล เพื่อนำเสนอองค์ประกอบระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด ทต.ควนโดน และเทศบาลตำบลกำแพง ในการนี้ ท่านนายอำเภอควนโดน และนายอำเภอละงู ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแนวคันป้องกันน้ำท่วม มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบระบบ รวมทั้ง 3 เวทีประมาณ 200 คน

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดสตูล (พื้นที่เทศบาลเมืองสตูล และเทศบาลตำบลฉลุง)  

4 เม.ย.62 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล เพื่อนำเสนอองค์ประกอบระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล และเทศบาลตำบลฉลุง ในการนี้ ท่านนายอำเภอเมืองได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและต้อนรับ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแนวคันป้องกันน้ำท่วม มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบระบบ ประมาณ 150 คน

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน 

11 มี.ค.62 บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด และกลุ่มบริษัทร่วม ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน  ณ ที่ทำการ อบต.สุวรรณคาม ท่านนายอำเภอ ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มากล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กว่า 80 ท่าน ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการศึกษาต่อไป

H2O จัดประชุมกลุ่มปัจฉิมนิเทศ โครงการสำรวจออกแบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หนองแขนนาง (กรมทรัพยากรน้ำ)

8 มี.ค.62 บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด และกลุ่มบริษัทร่วม ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มปัจฉิมนิเทศ โครงการสำรวจออกแบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หนองแขนนาง กรมทรัพยากรน้ำ   ณ ห้องประชุมสนามกอล์ฟ ฺKSBC อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มากล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กว่า 85 ท่าน ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไขแบบรายละเอียดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อ.กบินทร์บุรีต่อไป

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6 มี.ค.62 บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด และกลุ่มบริษัทร่วม ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน ณ ที่ทำการ อบต.แม่จางเหนือ จ.ลำปาง ท่านนายอำเภอ ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มากล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กว่า 90 ท่าน ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการศึกษาต่อไป

H2สำรวจพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสตูล

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเฉลย เอ้งฉ้วน และนายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมนายธนารักษ์ วรปรีชาพันธุ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสตูล ในชุมชนบริเวณริมคลองมำบังและชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมโดยตลอด โดยจะมีการออกแบบก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมต่อไป

H2O จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงประชาชนให้เข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการรื้อย้ายสิ่งก่อสร้าง และการใช้พื้นที่ในแนวก่อสร้าง ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่โครงการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

H2O จัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการป้องกันน้ำท่วมสตูล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. H2O ได้จัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงประชาชนให้เข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการรื้อย้ายสิ่งก่อสร้าง และการใช้พื้นที่ในแนวก่อสร้าง ในระหว่างการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมสตูล เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ต่อเนื่องเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ร่วมคิด) โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบ

bottom of page