H2O NEWS

53923
53923

press to zoom
53961
53961

press to zoom
54024
54024

press to zoom
53923
53923

press to zoom
1/13

H2O จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 

ในช่วงเช้าวันที่ 4 มิ.ย.63 กรมชลประทานได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ ดำเนินการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ณ. วัดสุวรรณราษฎร์ ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โดยกลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ ได้รับเกียรติจากนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการกล่าวเปิดและรับฟังบรรยายการสรุปผลการศึกษาโครงการฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 162 คน

press to zoom

press to zoom
ปฐมนิเทศโึครงการพัฒนาเมืองสตูล 290163_๒๐
ปฐมนิเทศโึครงการพัฒนาเมืองสตูล 290163_๒๐

press to zoom

press to zoom
1/33

H2O จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล 

ในช่วงบ่ายวันที่ 29 ม.ค.63 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท    เอช ทู โอ คอนซัลท์ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยกลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากนายประคอง ชูนวล โยธาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 75 คน

4_ย่อย2 คลองขุด_๑๙๑๐๐๓_0019
4_ย่อย2 คลองขุด_๑๙๑๐๐๓_0019

press to zoom
0๘ย่อย2 คลองขุด_๑๙๑๐๐๓_0045
0๘ย่อย2 คลองขุด_๑๙๑๐๐๓_0045

press to zoom
ย่อย2 คลองขุด_๑๙๑๐๐๓_0076
ย่อย2 คลองขุด_๑๙๑๐๐๓_0076

press to zoom
4_ย่อย2 คลองขุด_๑๙๑๐๐๓_0019
4_ย่อย2 คลองขุด_๑๙๑๐๐๓_0019

press to zoom
1/33

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เทศบาลตำบลคลองขุด) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล   

ในช่วงบ่ายวันที่ 3 ต.ค.62  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา รัฐประชาร่วมใจ หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาโครงการ โดยกลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากนางสาวพรรณี เพชรบุรี ตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการและองค์ประกอบโครงการ ประมาณ 70 คน

ย่อย 2 เมือง_๑๙๑๐๐๓_0123
ย่อย 2 เมือง_๑๙๑๐๐๓_0123

press to zoom
ย่อย 2 เมือง_๑๙๑๐๐๓_0107
ย่อย 2 เมือง_๑๙๑๐๐๓_0107

press to zoom
ย่อย 2 เมือง_๑๙๑๐๐๓_0159
ย่อย 2 เมือง_๑๙๑๐๐๓_0159

press to zoom
ย่อย 2 เมือง_๑๙๑๐๐๓_0123
ย่อย 2 เมือง_๑๙๑๐๐๓_0123

press to zoom
1/72

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เทศบาลเมืองสตูล) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล   

ในช่วงเช้าวันที่ 3 ต.ค.62 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาโครงการ โดยกลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากนางสาวพรรณี เพชรบุรี ปลัดอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการและองค์ประกอบโครงการ ประมาณ 95 คน

ย่อย2 ควนโดน_๑๙๑๐๐๒_0015
ย่อย2 ควนโดน_๑๙๑๐๐๒_0015

press to zoom
ย่อย2 ควนโดน_๑๙๑๐๐๒_0037
ย่อย2 ควนโดน_๑๙๑๐๐๒_0037

press to zoom
ย่อย2 ควนโดน_๑๙๑๐๐๒_0068
ย่อย2 ควนโดน_๑๙๑๐๐๒_0068

press to zoom
ย่อย2 ควนโดน_๑๙๑๐๐๒_0015
ย่อย2 ควนโดน_๑๙๑๐๐๒_0015

press to zoom
1/24

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เทศบาลตำบลควนโดน) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล   

ในช่วงบ่าย วันที่ 2 ต.ค.62 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล ณ ห้องอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านควนโดนใน เทศบาลตำบลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์ ศิริกุล ปลัดอำเภอควนโดน เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการและองค์ประกอบโครงการ ประมาณ 60 คน

ย่อย 2 ฉลุง_๑๙๑๐๐๒_0049
ย่อย 2 ฉลุง_๑๙๑๐๐๒_0049

press to zoom
ย่อย 2 ฉลุง_๑๙๑๐๐๒_0035
ย่อย 2 ฉลุง_๑๙๑๐๐๒_0035

press to zoom
ย่อย 2 ฉลุง_๑๙๑๐๐๒_0007
ย่อย 2 ฉลุง_๑๙๑๐๐๒_0007

press to zoom
ย่อย 2 ฉลุง_๑๙๑๐๐๒_0049
ย่อย 2 ฉลุง_๑๙๑๐๐๒_0049

press to zoom
1/19

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เทศบาลตำบลฉลุง) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล  

ในช่วงเช้า วันที่ 2 ต.ค.62 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฉลุง เทศบาลตำบลฉลุง อ.เมือง จ.สตูล เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวพรรณี เพชรบุรี ปลัดอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการและองค์ประกอบโครงการ ประมาณ 65 คน

ย่อย 2 กำแพง_๑๙๑๐๐๑_0050
ย่อย 2 กำแพง_๑๙๑๐๐๑_0050

press to zoom
ย่อย 2 กำแพง_๑๙๑๐๐๑_0059
ย่อย 2 กำแพง_๑๙๑๐๐๑_0059

press to zoom
ย่อย 2 กำแพง_๑๙๑๐๐๑_0003
ย่อย 2 กำแพง_๑๙๑๐๐๑_0003

press to zoom
ย่อย 2 กำแพง_๑๙๑๐๐๑_0050
ย่อย 2 กำแพง_๑๙๑๐๐๑_0050

press to zoom
1/33

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (เทศบาลตำบลกำแพง) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล  

1 ต.ค.62 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล ณ.อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายฮารง วาโด ปลัดอำเภอละงู เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษา มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการและองค์ประกอบโครงการ ประมาณ 70 คน

59119
59119

press to zoom
59117
59117

press to zoom
59126
59126

press to zoom
59119
59119

press to zoom
1/10

H2O นำเสนอการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกและ    ด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 

2 ก.ย.62 สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด และบริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด นำเสนอการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารสำนักผังเมือง และผู้แทนจากสำนักงานเขตมีนบุรี คลองสามวา ลาดกระบัง และหนองจอกเข้าร่วมประชุม

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

H2O จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูน้ำระบายน้ำแม่น้ำตรัง

14 ส.ค.62 กรมชลประทานได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูน้ำระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง เพื่อนำเสนอร่างรายงานการศึกษาโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง เป็นประธานในการกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ศึกษามาร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการศึกษาโครงการและองค์ประกอบโครงการ ประมาณ 200 คน

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

H2ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด พัทลุง (กรมชลประทาน)  

13 ส.ค.62 กรมชลประทาน โดย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด โดยนาย    กาจวิศว์ กล้าหาญ กรรมการผู้จัดการ ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด พัทลุง ณ.กรมชลประทาน สามเสน

56498658_2199185950127968_89215796013862
56498658_2199185950127968_89215796013862

press to zoom
56218261_2199186046794625_78317568185346
56218261_2199186046794625_78317568185346

press to zoom
56500727_2199186090127954_27792066750541
56500727_2199186090127954_27792066750541

press to zoom
56498658_2199185950127968_89215796013862
56498658_2199185950127968_89215796013862

press to zoom
1/4

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดสตูล (พื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด ทต.ควนโดน และเทศบาลตำบลกำแพง)  

4-5 เม.ย.62 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดสตูล เพื่อนำเสนอองค์ประกอบระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด ทต.ควนโดน และเทศบาลตำบลกำแพง ในการนี้ ท่านนายอำเภอควนโดน และนายอำเภอละงู ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวให้โอวาท โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแนวคันป้องกันน้ำท่วม มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบระบบ รวมทั้ง 3 เวทีประมาณ 200 คน

จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1_สตูล2
จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1_สตูล2

press to zoom
จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1_สตูล
จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1_สตูล

press to zoom
จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1_สตูล3
จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1_สตูล3

press to zoom
จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1_สตูล2
จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1_สตูล2

press to zoom
1/4

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดสตูล (พื้นที่เทศบาลเมืองสตูล และเทศบาลตำบลฉลุง)  

4 เม.ย.62 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล เพื่อนำเสนอองค์ประกอบระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล และเทศบาลตำบลฉลุง ในการนี้ ท่านนายอำเภอเมืองได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและต้อนรับ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแนวคันป้องกันน้ำท่วม มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบระบบ ประมาณ 150 คน

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน 

11 มี.ค.62 บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด และกลุ่มบริษัทร่วม ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน  ณ ที่ทำการ อบต.สุวรรณคาม ท่านนายอำเภอ ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มากล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กว่า 80 ท่าน ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการศึกษาต่อไป

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

H2O จัดประชุมกลุ่มปัจฉิมนิเทศ โครงการสำรวจออกแบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หนองแขนนาง (กรมทรัพยากรน้ำ)

8 มี.ค.62 บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด และกลุ่มบริษัทร่วม ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มปัจฉิมนิเทศ โครงการสำรวจออกแบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หนองแขนนาง กรมทรัพยากรน้ำ   ณ ห้องประชุมสนามกอล์ฟ ฺKSBC อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มากล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กว่า 85 ท่าน ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไขแบบรายละเอียดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อ.กบินทร์บุรีต่อไป

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

H2O จัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6 มี.ค.62 บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด และกลุ่มบริษัทร่วม ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน ณ ที่ทำการ อบต.แม่จางเหนือ จ.ลำปาง ท่านนายอำเภอ ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มากล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กว่า 90 ท่าน ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการศึกษาต่อไป

H2สำรวจพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสตูล

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเฉลย เอ้งฉ้วน และนายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมนายธนารักษ์ วรปรีชาพันธุ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสตูล ในชุมชนบริเวณริมคลองมำบังและชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมโดยตลอด โดยจะมีการออกแบบก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมต่อไป

H2O จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงประชาชนให้เข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการรื้อย้ายสิ่งก่อสร้าง และการใช้พื้นที่ในแนวก่อสร้าง ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่โครงการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

H2O จัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการป้องกันน้ำท่วมสตูล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. H2O ได้จัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงประชาชนให้เข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการรื้อย้ายสิ่งก่อสร้าง และการใช้พื้นที่ในแนวก่อสร้าง ในระหว่างการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมสตูล เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ต่อเนื่องเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ร่วมคิด) โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบ